messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบน้ำดื่ม ให้ผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวนรัสโคโรนา 19 ที่ รพ.สต.บ้านค่ายสว่าง[5 ตุลาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 วันที่29 กันยายน2564[29 กันยายน 2564]
กิจกรรมเปิดศูนย์พักชั่วคราว เทศบาลตำบลนาดี บริเวณข้าง รพ.สต บ้านเซิน[23 กันยายน 2564]
ศูนย์พักคอยชุมชน เทศบาลตำบลนาดีแห่งใหม่[22 กันยายน 2564]
กิจกกรมปลูกป่าทดแทนบริเวณโดยรอบบ่อกำจัดขยะ เทศบาลตำบลนาดี แห่งที่หนึ่ง ภูปันชิ้น[21 กันยายน 2564]
นายกเทศมนตรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ของเทศบาล งานป้องกันสาธารณภัย งานสาธารณสุข ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนบ้านเซิน[18 กันยายน 2564]
รองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาชุมชนของเทศบาล ออกเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบาง[17 กันยายน 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบน้ำดื่ม สำหรับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน จำนวน 500 ขวด ณ บริเวณลานตลาด หมู่6[17 กันยายน 2564]
อบจ.หนองบัวลำภู ส่งมอบ ถุงยังชีพให้กับเทศบาลตำบลนาดี 20 ถุง [16 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลนาดีมอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของเทศบาล (น้องอิ๋ว และน้องเฟิร์ส) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฉีดวัคซีน โควิด ณ อนามัยค่ายสว่าง ต.นาดี[16 กันยายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 201 - 210 (ทั้งหมด 328 รายการ)