messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 )[2 สิงหาคม 2564]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564[29 กรกฎาคม 2564]
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564[29 กรกฎาคม 2564]
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1 (วันที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564) [22 กรกฎาคม 2564]
จนท.งานป้องกัน ตัดหญ้าตามหมู่บ้าน ตำบลนาดี เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมา (วันที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564)[22 กรกฎาคม 2564]
เดินรณรงค์ป้องกันโรคโควิด - 19 ปี 2564 (วันที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564)[22 กรกฎาคม 2564]
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ปี 2564[21 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 )[20 กรกฎาคม 2564]
รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[16 กรกฎาคม 2564]
ประชุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2564[14 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 241 - 250 (ทั้งหมด 336 รายการ)