สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle สภาพเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
๑. การเกษตร อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม และรับจ้าง ๒. อุตสาหกรรม (หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลนาดี) – ร้านค้า ๘๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั้มหัวจ่าย) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (หยอดเหรียญ) ๔ แห่ง – สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบหลอด) ๖ แห่ง – โรงสีข้าว ๒๐ แห่ง – ร้านวัสดุก่อสร้าง ๒๐ แห่ง – โรงน้ำแข็ง ๒ แห่ง – ร้านซ่อมรถ ๖ แห่ง – ร้านเย็บผ้า ๓ แห่ง – ร้านเสริมสวย ๔ แห่ง – ร้านรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ๒ แห่ง – ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์และเคมีการเกษตร ๕ แห่ง – กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ (OTOP) ๕ แห่ง – ร้านถ่ายรูป ๒ ร้าน – ร้านบริการอินเตอร์เน็ต/เครื่องเล่นเกมส์ ๑๒ แห่ง – โต๊ะสนุกเกอร์ ๒ แห่ง ๓. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ จำนวนกลุ่มทุกประเภท ๒๙ กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม – กลุ่มอาชีพ ๑๔ กลุ่ม เช่น กลุ่มทอผ้ามัดย้อม กลุ่มทอผ้า กลุ่มข้างฮางงอก กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มผลิตพันธ์ข้าว กลุ่มแปรรูปตัดเย็บ เสื้อผ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบ – กลุ่มออมทรัพย์ ๕ กลุ่ม เช่น กลุ่มสวัสดิการชุมชนกองทุนวันละบาท – กลุ่มอื่น ๆ ๑๐ กลุ่ม