messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

One Stop Service (OSS)
ข้อมูลทั่วไป
info โครงสร้างการบริหารงาน
check_circle วิสัยทัศน์-พันธกิจ
visibility ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
folder อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
check_circle ประวัติความเป็นมา
check_circle สภาพทั่วไป
call ช่องทางการติดต่อ
info การชำระภาษี
picture_as_pdf กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
check_circle สภาพเศรษฐกิจ
folder จำนวนบ้านและประชากร
folder กฏหมายสำหรับประชาชน
check_circle สินค้า OTOP
folder ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง อบต.นาดี พ.ศ.2539
folder ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ อบต.นาดี เป็นเทศบาลตำบลนาดี พ.ศ.2551
folder กฎหมายจัดตั้งเทศบาล
folder พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานพัฒนารายได้ออกประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีฯ ณ หมู่9 และ หมู่ 12[19 เมษายน 2567]
กิจกรรมตั้งด่านชุมชน บริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2567 จำนวน 13 จุด[14 เมษายน 2567]
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 (เขต2 ชุมชนบ้านเซิน/เซินน้อย/ราษฎรเกษมศรี/แสงอรุณ/โนนงาม/โนนสำราญ/ศรีสำราญ[11 เมษายน 2567]
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 (เขต1 ชุมชนนาดี/นาดีสอง/ค่ายสว่าง/ค่ายสว่างพัฒนา/วิจิตร/วิจิตรพัฒนา[10 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 7 ) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชนบ้านเซิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
check_circle แบบสำราจการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (โปรดสะแกนคิวอาร์โคดนี้)

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (โปรดสะแกนคิวอาร์โคดนี้)

องค์กร
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาดี
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำแหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สุขลักษณะในการดำเนินกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและขนส่งน้ำแข็ง
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สถิติ sitemap
วันนี้ 842
เดือนนี้2,555
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,385
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ