messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

One Stop Service (OSS)
ข้อมูลทั่วไป
info โครงสร้างการบริหารงาน
check_circle วิสัยทัศน์-พันธกิจ
visibility ตราสัญลักษณ์ของเทศบาล
folder อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
check_circle ประวัติความเป็นมา
check_circle สภาพทั่วไป
call ช่องทางการติดต่อ
info การชำระภาษี
picture_as_pdf กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
check_circle สภาพเศรษฐกิจ
folder จำนวนบ้านและประชากร
folder กฏหมายสำหรับประชาชน
check_circle สินค้า OTOP
folder ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง อบต.นาดี พ.ศ.2539
folder ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ อบต.นาดี เป็นเทศบาลตำบลนาดี พ.ศ.2551
folder กฎหมายจัดตั้งเทศบาล
folder พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
image รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน ของสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2567[10 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลนาดี ขอขอบพระคุณ นายแพทย์เจษฎา งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.หนองบัวลำภู ทีมงานจาก สสจ. หนองบัวลำภู และ รพ.สุวรรณคูหา เป็นอย่างยิ่ง...[9 กรกฎาคม 2567]
เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติการแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและถนนชำรุด[9 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรมคัดกรองสุขภาพสายตาผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามโครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้สูงวัย[9 กรกฎาคม 2567]
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
สรุปทะเบียนทรัพย์สิน ทต.นาดี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องแต่งตั้งกรรมการชุมชนบ้านนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่องแต่งตั้งกรรมการชุมชนบ้านนาดีสอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview24

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
check_circle แบบสำราจการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (โปรดสะแกนคิวอาร์โคดนี้)

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (โปรดสะแกนคิวอาร์โคดนี้)

องค์กร
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาดี
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำแหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สุขลักษณะในการดำเนินกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและขนส่งน้ำแข็ง
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
info เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน ปี พ.ศ.2566

สถิติ sitemap
วันนี้ 334
เดือนนี้2,555
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,385
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ