messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ทำเนียบคณะกรรมการชุมชนบ้านเซิน
นายพิทักษ์ ดวงพรมยาว
ประธานชุมชน
นางสาวมะลิวรรณ ศาสนา
รองประธานชุมชน
นางสาวจิราพร บุญประจันทร์
กรรมการชุมชน/เลขานุการ
นางอุมาพร ภักดีก้านตรง
กรรมการชุมชน/ปฏิคม
นางสาวภัชดาพร จำปาทอง
กรรมการชุมชน/เหรัญญิก
นายปัญญา เพชรมวล
กรรมการชุมชน
นายชวน รถหามแห่
กรรมการชุมชน