messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สลับกับลุ่มและเนินเขาขณะเล็ก ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางทิศใต้ไปทางด้านทิศเหนือมีแม่น้ำ ลำคลองสายเล็ก ๆ จำนวน ๗ สายไหลผ่านพื้นที่จากเขตอำเภอนากลาง ไปทางอำเภอสุวรรณคูหา มีพื้นที่ป่าไม้ชุมชนตามพื้นที่เนินเขาประมาณ ๒.๑๙๗ ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ ๒๖,๙๘๔ ไร่ และเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ ที่สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ และพื้นที่อาศัยของประชาชน ประมาณ ๑๗,๓๘.๕ ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๓֯ ๓๑’ ๑๖.๑๘”เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๓.๗๑” ตะวันออก) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๘’ ๓๘.๘๖” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๘’ ๔๑.๓๓” ตะวันตก) ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง (ที่พิกัด ๑๗֯ ๒๕’ ๑๕.๘๓” เหนือ ๑๐๒֯ ๑๖’ ๐๙.๑๖” ตะวันออก) (ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา (ที่พิกัด ๑๗֯ ๓๐’ ๑๔.๑๗” เหนือ ๑๐๒֯ ๑’ ๓๔.๔๖” ตะวันออก) เนื้อที่ เทศบาลตำบลนาดี มีเนื้อที่ประมาณ ๗๔.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๖,๕๖๒.๕ ไร่ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาดี มีทั้งหมดจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในตำบลนาดี แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู เช่นเดียวกับอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจำปีจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกในเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน ลักษณะของดิน ลักษณะและสมบัติดิน ดินโพนพิสัยเป็นดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน้ำตาลปนเทาเข้ม ดินล่างตอนบน เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถัดไปเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด หรือดินเหนียวปนกรวดมาก ลักษณะของแหล่งน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำหวย ๗ สาย บึง หนองและอื่น ๆ ๓ แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย ๙ แห่ง บ่อโยก ๕๕ แห่ง อ่างเก็บน้ำ ๑ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะใหญ่ ๑๔ แห่ง สระน้ำสาธารณะขณะเล็ก ๑๓ แห่ง ลักษณะของไม้และป่าไม้ ทรัพยากรธรมมชาติในพื้นที่ (ป่าชุมชนที่มีอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี) เนื้อที่โดยปนะมาณ ๒,๑๙๖ – ๓ – ๓๖ ไร่ ป่าเต็งสลับกับป่าเบญจพรรณ ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ขนาดเล็ก และขนาดกลางไม้เด่นอันเป็นไม้ดัชนีประกอบด้วยไม้ในวงศ์ยาง ฤดูแล้งจะผลัดใบ ป่าเต็งรังมีถิ่นกระจายโดยกว้าง ๆ ซ้อนทับกันอยู่กับปป่าเบญจพรรณ