สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางดรุณี พยุวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
ข้อมูลติดต่อ : 0885605918
นางสมฤทัย สาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง)
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นางสาวโยธินันท์ ดรหมื่นศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวขนิฐา แสนบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรุ่งฤทัย ชัยบุรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวนิภาพรรณ เมืองดู่
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวขนิษฐา ไชยเวช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ช่วยราชกองคลัง
นางสาวละมัย สิงหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประกายทอง กองจุลหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภักศร จันทะลี
พนักงานทั่วไป
นางสาวจิราพร สุตตะพรม
พนักงานทั่วไป
นางสาววนมาลิน พรมเลิศ
พนักงานทั่วไป