messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองช่าง
นายชาตรี ไชยเชษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายอนุสรณ์ ชินโคตร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายทินพัฒน์ กันภัย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายธวัชชัย บุญประจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายผดุงพร ชินศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเตชินท์ สิงหนาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทักษิณ บัณฑิต
พนักงานขับรถกระเช้า
นายภัสกร แดงนา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายทวี อมูลราช
พนักงานทั่วไป
นางนงค์ลักษณ์ มูลราช
พนักงานจ้างเหมาบริการงานช่าง