สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 สิหาคม พ.ศ.2566 ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดี และประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี ร่วมเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า... [29 สิงหาคม 2566]
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี ร่วมเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ 2566 [28 สิงหาคม 2566]
นายเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและผู้นำชุมชน ตรวจสอบการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรม ตามข้อร้องเรียน ณ บ้านค่ายสว่าง [7 กรกฎาคม 2566]
ประชุมหารือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม (3ภาพ) [7 กรกฎาคม 2566]
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อนสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview48
แบบฟอร์มเปล่า ผด.02 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview22
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview29
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : pageview28

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์กร
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาดี
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำแหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด
folder เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป
folder เทศบัญญัติ เรื่อง สุขลักษณะในการดำเนินกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและขนส่งน้ำแข็ง
folder เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สถิติ sitemap
วันนี้ 104
เดือนนี้8,309
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)50,802
ทั้งหมด 210,507


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ