messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองการศึกษา
นางสาวกัลยา สุวรรณพงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
คุณครูกองตึก เขียวมะหา
ครู ชำนาญการ
คุณครูต้อย ใจกล้า
ครู ชำนาญการ
คุณครูจันทร์เพ็ญ ศรีภูธร
ครู ชำนาญการ
คุณครูนันทิกานต์ พิลาเทศ
ครู ชำนาญการ
คุณครูนิภาวรรณ บุญประจันทร์
ครู ชำนาญการ
คุณครูปราณี ประกอบแสง
ครู ชำนาญการ
คุณครูปิยะดา ศรีกะแจะ
ครู ชำนาญการ
คุณครูพรพันธ์ ผลช่วย
ครู ชำนาญการ
คุณครูเอ็มอร ประกอบแสง
ครู ชำนาญการ
นางสมหวัง ไชยวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คุณครูดารุณี โยธาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณครูอรัญญา เหลาทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณครูอุษณีย์ นามลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณครูทองปน แก้วมุงคุณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณครูรัชนีพร สุวรรณสนธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณครูอุบล วงศ์สมบัติ
ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณครูรุ่งเพชร พันธ์ลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
คุณครูสุกัญญา ชาดำริห์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอาณัติ หารชมภู
พนักงานการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : 0923341349
นางสาวกุลธิดา พากุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ