สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศและคำสั่งงานการเจ้าหน้าที่
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานการราบงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ELE)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น รอบการประเมิณครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่่ายพัฒนารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งนายทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน นายกเทศมนตรีและคณะ /สมาชิกสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2353
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาดี ที่ 810/2565 (ลว.2พ.ย.2565) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่เทศบาลตำบลนาดี 807/2565 (ลงวันที่ 2 พ.ย.2565) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาดี ที่806/2565 (ลว.2พ.ย.2565) เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (บัญชีคณะกรรมการสรรหาฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คำสั่ง เลื่อนระดับพนักงานเทศบาล (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นายสุพัฒน์ชัย ทรงพุฒิ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3