messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง การหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 58
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิณผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทษบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 25
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 23
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 33
ประกาศ กทจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 81
ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 58
ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 62
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 57
ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 86
หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 73
ประกาศ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 78
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 73
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (คู่มือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกให้พนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1