messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
find_in_page คู่มือการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 19
find_in_page คู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 14
find_in_page คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 33
find_in_page คู่มือการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 16
find_in_page คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 15
find_in_page คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 12
find_in_page คู่มือการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 24
find_in_page คู่มือการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 18
find_in_page คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 15
find_in_page คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 19
find_in_page คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 32
find_in_page คู่มือการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 16
find_in_page คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิก) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 19
find_in_page คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 22
find_in_page คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 34
find_in_page คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2566 | โดย : รัตนากร | เปิดอ่าน : 21
find_in_page คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 247
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1