messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
( วันที่ื 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ) เทศบาลตำบลนาดีร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขุดสระเพื่อกับกักน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านเซินหมู่ที่ 3 แล้วบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13 [20 กันยายน 2563]
(วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ) เทศบาลตำบลนาดีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูขุดเจาะบ่อบาดารให้กับราษฏร บ้านเซินหมู่ที่ 3 บ้านราษฏร์เกษมศรี หมู่ที่ 7 [20 กันยายน 2563]
(วันที่ 4-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ) เทศบาลตำบลนาดีร่วมกับ(อปพร) องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประปีงบประมาณ 2563[6 กันยายน 2563]
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 13 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลนาดี ปี2563[30 กรกฎาคม 2563]
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 2563[13 กรกฎาคม 2563]
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 2563[13 กรกฎาคม 2563]
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563[24 มิถุนายน 2563]
( วันที่ 7-8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ) รายงานดำเนินงาน แจกจ่ายหน้ากากทางเลือกฯเพื่องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[8 มิถุนายน 2563]
(วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562) ประเพณีทอดเทียนพรรษาตำบลนาดี ประจำปี พ.ศ. 2562[10 ตุลาคม 2562]
เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 311 - 320 (ทั้งหมด 336 รายการ)