ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๘๘ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง