ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแสงอรุณ - บ้านค่ายสว่างพัฒนา (ภูประดู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)