ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวิจิตรพัฒนาสอง-บ้านหม่าน หมู่ที่ 10 บ้านวิจิตรพัฒนาสอง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู