ชื่อเรื่อง : จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน เมษายน ๒๕๖๗