ชื่อเรื่อง : จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน เมษายน ๒๕๖๗