ชื่อเรื่อง : อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖