ชื่อเรื่อง : อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖