ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นภ.ถ. ๑๔-๐๐๘ สายแยกทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๒๐-ภูฮัง บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงอรุณ ตำบลนาดี