ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์กีฬา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง