messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบe-GP)
rss_feed อาหารเสริม (นม) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid- ๑๙)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนาดี ไปบ้านวิจิตรพัฒนา หน้าบ้านแม่กองหนุน แดงนา) หมู่ที่ 8 บ้านค่ายสว่างพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 233
rss_feed ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อสนอง นามลี ซอย 5 รอบบ้าน เชื่อม หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อบุญมา ถึง พ่อถาวร บุญประจันทร์) หมู่ที่ 3 บ้านเซิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (ถนนสายกลางบ้าน-บ้านหนองบัวน้อย) หมู่ที่ 1 บ้านนาดี
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบผิว Asphaltic Concrete (ซอยสารวัตรบุญถึงถนนสุขาภิบาลสุวรรณคูหา-นาดี) หมู่ที่ 12 บ้านศรีสำราญ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบผิวทาง Asphaltic concrete (ถนนภายในหมู่บ้าน สายดอนปู่ตา) หมู่ที่ 12 บ้านศรีสำราญ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบผิวทาง Asphaltic concrete ถนนสายแยกถนนทางหลวงชนบท 4020 เข้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านแสงอรุณ
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed อาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อาคาร 1
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อาคาร 1
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed โครงการจ้างออกแบบการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อาคาร 1
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 11-004 สายบ้านโนนสำราญ เชื่อมบ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 315
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 11-004 สายบ้านโนนสำราญ เชื่อมบ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed ก่อสร้างฝายน้ำล้น ท 4-01 แบบ มข.2527 ห้วยมะเฮ็น หมู่ที่ 11 บ้านนาดีสอง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายโนนงาม-นาพ่อสมบัติ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed ซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ่อเรือง แสนสวาท หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบหอถังประปา แบบทรงเชมเปญ หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 11-004 สายบ้านโนนสำราญ เชื่อมบ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 237
rss_feed โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (ถนนสายกลางบ้าน-บ้านหนองบัวน้อย) หมู่่ที่ 1 บ้านนาดี
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง สายทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.11-002 หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
101 - 125 (ทั้งหมด 125 รายการ) 1 2 3