messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
มอบน้ำดื่ม ให้ผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวนรัสโคโรนา 19 ที่ รพ.สต.บ้านค่ายสว่าง
ผู้โพส : เทิดพิทักษ์